Čtvrtek 10 říjen 2019
Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území, je vymalováno!   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 09:02:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území, je vymalováno! Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to prostě udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak! Česká republika tak nebude přijímat už migranty, ale bude hostit “strpěnce” na svém území! Migrant z Čečenska spáchal v ČR dvě loupeže, přišel o azyl, ale ČR za to zažaloval a teď z něj bude strpěnec! Skandál za bílého dne a vláda v Praze mlčí a tváří se, že se nic neděje! Návrh na Czexit by přitom už měl dávno ležet na stole!

Vážení přátelé, je zle! Obvykle to nedělám, ale musím vás hned v úvodu požádat, abyste tento článek okamžitě sdíleli všude se svými přáteli, protože jde o naprostý skandál a situace je natolik výbušná a nebezpečná, že se to ani nedá slovy popsat. Server Česká justice totiž včera jako první informoval o tom, že Česká republika zavede to do svého právního systému tzv. Institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území. Nejde o nic menšího, než o implementaci jedné z evropských směrnic, která je do zákonů implementována již delší dobu tady v Německu a jedná se o následující věc.

Podle tohoto právního institutu je daná členská země Evropské unie povinna “strpět” na svém území i ty migranty a uprchlíky, kteří v azylovém řízení neuspěli s žádostí o azyl, anebo o azyl přišli spácháním závažného trestného činu, třeba i vraždy. Tento institut tak znamená, že i odmítnutí běženci a migranti mají na základě tohoto institutu nárok a právo na legální setrvání v hostitelské evropské zemi, která takového odmítnutého azylanta musí na svém území strpět.

Těmto migrantům se již tak nebude říkat azylanti, ale “strpěnci” ve smyslu osob, které jsou na území daného státu trpěny a umístěny proti vůli vlády dané země, resp. proti vůli soudů dané země, které strpěné osobě předtím odmítly udělit regulérní azyl. Podle tohoto institutu nesmí orgány členské země takto odmítnutého azylanta deportovat, nesmí mu odpírat pomoc, diskriminovat jej, ani na něj pohlížet jako na osobu “nežádoucí”, naopak stát bude mít povinnost na takovou osobu pohlížet jako na osobu, se kterou je potřeba podle zákona mít trpělivost, strpení a osoba se tedy stane “strpěnou”, resp. “strpěncem”. A to není všechno. Strpěná osoba nebude moci být ani vyhoštěna, pokud se na území ČR během svého strpěného pobytu dopustí trestného činu a je odsouzena.

Podle judikátu Evropského soudu se odmítnutí žadatelé o azyl a dokonce i osoby, kterým byl azyl odebrán, dočkají trvalého pobytu v EU. Bude se jim říkat “strpěnci”

Chystaná novela azylového zákona přesně definuje, jak bude takový institut strpění vypadat. Odmítnutý žadatel poté, co obdrží rozhodnutí o zamítnutí azylu, bude moci požádat o udělení Potvrzení o strpění na území ČR a jediné, co k tomu bude muset doložit, je místo pobytu na území ČR, tedy nějakou adresu. Novela azylového zákona je vynucena judikátem Evropského soudního dvora vydaného dne 14. května 2019 tzv. Velkým senátem Evropského soudního dvora. Implementace tohoto judikátu do zákonných norem 27 členských zemí EU znamená konec práva národních vlád a orgánů na rozhodování o tom, kdo se smí a nesmí pohybovat a pobývat na území evropských zemí. Tento judikát bere národním vládám poslední mechanismus, jak se bránit migrantům a odmítat je v případě, že děravými hranicemi Schengenu proniknou do evropských zemí.

Takto funguje nacistická Evropská unie, dámy a pánové. Když to nejde dveřmi a ani oknem, tak nám ty migranty nasunou komínem. A když vypadnou z krbu do obýváku, tak je nemůžete vyhnat, ale musíte je ve svém domě od této chvíle strpět, a to na základě “judikátu” Evropského soudního dvora. Takže, když země V4 nechtěly dopustit přerozdělovací kvóty, tak Brusel nasadil Evropský soudní dvůr, jeho “judikáty” a už to jede z kopce takovým fofrem, že to ani nestíháme pochopit, co se vlastně děje. Celý plán a koncept je dopředu nastavený tak, že migrace bude a hotovo!

Podle judikátu Evropského soudu má i zločinec nárok na azyl a ochranu v EU. Pokud o azyl přijde, musí mu země EU poskytnout status “strpěnce”

Procesy budování Kalergiho vize multikulturní Panevropy jsou dány předem takovým způsobem, že žádná národní vláda žádné členské země Evropy nemá šanci a ani právo migraci na svém vlastním území nijak bránit! O tom, kdo se smí pohybovat ne území ČR a dalších 26 zemí EU už nerozhodují národní vlády, ani Evropský parlament, ani dokonce Evropská komise, které se nepodařilo politicky prosadit přerozdělovací kvóty, ale rozhodují Evropské soudní dvory pomocí judikátů. Server Česká justice k celé věci uvedl následující a dovolím si tedy z jejich článku citovat celý blok, protože je to naprosto zásadní a důležité.

Podle důvodové zprávy jde o aplikaci judikatury Soudního dvora Evropské unie z letošního roku. „Úpravy v ustanoveních § 15 odst. 3, § 17 odst. 1 a vložení nového odstavce 8 reagují na judikaturu Soudního dvora EU. Konkrétně se jedná o rozsudek Soudního dvora (velkého senátu ze dne 14. května 2019 ve spojených věcech C-391/16, C-77/17 a C-78/17. Podstatou uvedeného rozsudku je výklad ustanovení čl. 14 odst. 4 až 6 kvalifikační směrnice . V rozsudku Soudní dvůr jednoznačně uvádí, že výše uvedená ustanovení kvalifikační směrnice nejsou v rozporu ani s čl. 78 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, který stanoví povinnost mít unijní azylovou politiku souladnou s Úmluvou o právním postavení uprchlíků ani s článkem 18 Listiny základních práv Evropské unie, který upravuje právo na azyl.

Dochází tak k doplnění již proběhlé transpozice kvalifikační směrnice a doplňuje se stávající provedení tzv. vylučující klauzule v § 15 odst. 3, kde se doplňují dva nové důvody pro vyloučení z možnosti udělit azyl a to i v případě, pokud by dotčená osoba na udělení azylu měla nárok. Konkrétně jde o situace podezření, že dotčený cizinec může být nebezpečný pro stát, kde se nachází nebo byl odsouzen v trestním řízení. Dále dochází v § 17 odst. 1 k precizaci použité formulace tak, aby lépe odpovídala kvalifikační směrnici,“ uvádí se k novým důvodům neudělení azylu.

Podle předmětného rozhodnutí i podle zmíněné kvalifikační směrnice se pak pro tyto osoby zavádí předmětný institut strpění: „Nové ustanovení § 28 odst. 8 pak transponuje odstavec 6 čl. 14 kvalifikační směrnice, který přiznává osobám, které nejsou hodny udělení azylu či jim byl azyl odňat určitá základní práva,“ uvádí ministerstvo vnitra v důvodové zprávě.


Celý text najdete zde: http://infokuryr.cz/news.php?extend.26036.2

Server Česká justice dále v článku uvádí příklady osob a migrantů, kteří se dopustili trestných činů, přišli následně o azyly, ale následně se rozhodli hostitelské země zažalovat. Jeden z migrantů z Čečenska spáchal v ČR loupež a by odsouzen na 3 roky do vězení. Po udělení azylu ale spáchal další loupež a přidal k tomu i vydírání. Český stát mu za to zrušil azyl, ale teď to vypadá, že z něho už nebude azylant, ale strpěná osoba, tedy zkráceně strpěnec. Závěrem článku na České justici se uvádí, že Soudní dvůr EU v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení, je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí Evropský soud.

Muslim z Čečenska loupil a vydíral v ČR, černoši z Konga a Pobřeží slonoviny znásilňovali a vraždili v Belgii, ale všichni zažalovali své hostitelské země u Evropského soudu

Dámy a pánové, je vymalováno. Teď už doufám chápete, proč jsem před volbami do Evropského parlamentu varoval, že Evropský parlament nebude mít na zastavení migrace naprosto žádný vliv, protože odporovat migraci lze jedině zevnitř národních států. A jak vidíte, vláda Andreje Babiše neodporuje, protože ani nemůže. Jako členská země EU nemůže česká vláda odporovat Evropskému soudu, který je nadřazený soudům českým. Jediným řešení je Czexit. Jenže k němu není politická vůle. Takže, jaký je závěr? Po České republice se pohybují muslimové z Čečenska, kteří provádí vydírání a loupeže, stát jim nejprve azyl udělil a potom zase odebral, ale Čečenci se odvolali k evropským soudům a vyhráli. Nebudou deportováni, pouze se v úřednické kolonce v ČR přesunou z kolonky Azylant do kolonky Strpěnec.

Evropský soud neřešil jenom žalobu Čečence z Česka, který loupil a vydíral, ale řešil i žalobu občana Pobřeží slonoviny, černocha, který v Belgii znásilňoval nezletilou. Belgický soud mu odmítl udělit azyl a černoch se obrátil na Evropský soud. Třetí případ se týkal černocha z Konga, který byl v Belgii odsouzen za loupežnou vraždu na 25 let do vězení a Belgie mu odebrala azyl. Rovněž i on zažaloval Belgii za odebrání azylu. Evropský soud všem těmto uvedeným tak vyhověl a nebudou z EU deportování, i když přišli o azyly a dokonce skončili v kriminálech.

Česká vláda nemůže proti judikátu Evropského soudu nic dělat, ledaže by iniciovala Czexit a vystoupení z EU, žádná reforma EU tady již nepomůže!

Jednotlivé země, jak Česká republika, tak i Belgie, a stejně tak všechny země EU budou muset od této chvíle tyto osoby na svých územích respektovat a legálně evidovat jako strpěné osoby. Evropský parlament nemá proti judikátu Evropského soudu žádné nástroje, ani kdyby se stal zázrak a celý EU parlament hlasoval proti Evropskému soudu. A tím je to dané, evropská civilizace právě zažívá behaviorální genocidu vlastního druhu, o které shodou okolností píšu ve své nové knize. Dobyvatelé Evropy mají totiž zastání u “našich” vlastních soudů. To slovo “našich” jsem dal do uvozovek, protože všichni víme, že “judikáty” a “justice” evropských soudů jsou sionistické nástroje řízení, soudy nikdy nerozhodují ve prospěch gójských národů.

Ještě jednou požádám, abyste sdíleli tento článek, protože ve stínu smrti Karla Gotta je český informační prostor zahlcen smutkem a vzpomínkami, ale začínám mít pocit, že smrt mistra byla pohotově využita k posunutí novely z dílny ministerstva vnitra a Jana Hamáčka do projednávacího procesu bez valné pozornosti českých médií. Jedná se přitom o největší událost roku, protože tímto judikátem Evropský soud de facto zpečetil osud celé Evropy. Proti Evropskému soudu nelze ze strany české vlády bojovat jinak než vystoupením z EU, protože jedině tak se Česká republika může dostat z dosahu judikátů unijního Euro soudu.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Německu řádí "pravicoví extrémisté"   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 08:47:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dva lidé zahynuli a další dva utrpěli zranění při střelbě poblíž synagogy v německém městě Halle. Zadrženým pachatelem je německý pravicový extremista. Podle deníku Bild také hodil granát na židovský hřbitov.

Útočník stříleli ze samopalu a podle prvních informací zabil dva lidi. Mezi mrtvými je žena zastřelená poblíž židovského hřbitova a muž, kterého kulky usmrtily v přilehlém obchodu s kebabem.
________
Jo, jo. V Německu se pohybuje půl milionu neregistrovaných muslimáků, z toho polovina členů ISIS, ale skutečnou hrozbou je pravicový extrémismus. Nevím, jak vám, ale mně tohle přijde jako typická false flag operation. Kolik je v Německu "pravicových extrémistů"? Pět, deset? A počítáme mezi ně i členy AfD? A jak snadné je sehnat v Německu samopal a granát?
Řekl bych, že někdo potřebuje odvést pozornost nebo poškodit pověst a nahlodat sympatie k těm, co mají ještě zdravý rozum.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/16553/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNávrh rezoluce Evropského parlamentu k turecké invazi do kurdské oblasti Rojava v severní Sýrii, o němž se nesmí hlasovat protože jej zablokovali lidovci, socialisté a RENEW   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 08:41:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve středu 8. 10. 2019 v 11:30 středoevropského času překročily turecké tanky Leopard 2 (německé výroby) turecko-syrskou hranici za zahájily vojenskou invazi do kurdské oblasti Rojava. Během odpoledne turecké vojenské letectvo bombardovalo kurdská města Kamišlí, Kobání a Derík, kde žijí statisíce civilistů.

Kurdové hlásí první oběti na životech. V 15 hodin hned na začátku jednání pléna Evropského parlamentu navrhl český europoslanec Ivan David (SPD), aby se europarlament zabýval problémem turecké invaze do Sýrii podle procedury, která umožňuje předložit návrhy rezoluce a hlasovat o nich. Návrh byl zamítnut o 15 hlasů když se proti němu postavili poslanci probruselských frakcí lidovců, socialistů a RENEW. Návrh rezoluce, který dopoledne připravila a předložila skupina poslanců frakce Identita a demokracie z iniciativy poslance Ivana Davida navrhoval mimo jiné vyzvat Evropskou radu k okamžitému zavedení embarga na vývoz zbraní, munice a vojenského materiálu do Turecka. Dále žádal Evropskou komisi, aby ihned zastavila všechny platby z rozpočtu EU do Turecka. Přinášíme plné znění návrhu rezoluce.

Turecko již obdrželo od EU 9 miliard Eur „migračního výpalného“, které mělo použít na pomoc uprchlíkům. Vláda prezidenta Recepa Erdogana (AKP) peníze defraudovala a použila je na financování vojenské invaze do kurdské provincie Afrin v severní Sýrii v roce 2018. Při jednání s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) Erdogan v sobotu 5. 10. 2019 vznesl žádost o vyplacení dalších 32 miliard Eur. Seehofer mu je přislíbil. Akutně hrozí, že evropské peníze (tedy i peníze českých daňových poplatníků) budou použity na financování agrese proti kurdské oblasti Rojava v severní Sýrii.

Celý text návrhu rezoluce v češtině:

„Společný návrh rezoluce Evropského parlamentu o tureckém útoku proti kurdskému regionu Rojava v severní Sýrii

Evropský parlament,

- s ohledem na čl. 2 odst. 3 a 4 Charty OSN

- s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích EU-Turecko1, ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku a ze dne 8. února 2018 o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku,

- s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu ze dne 17. dubna 2018,

Parlament, Rada, Evropský hospodářský a sociální výbor a
Výbor regionů pro politiku rozšíření EU (KOM (2018) 0450), ke zprávě o Turecku za rok 2018 (SWD (2018) 0153) a k revidovanému orientačnímu strategickému dokumentu pro Turecko (2014–2020) přijatému v srpnu 2018,

- s ohledem na závěry předsednictví ze dne 13. prosince 2016 a Radu

Závěry ze dne 26. června 2018 a k předchozím příslušným Radě a Evropským parlamentům

Závěry Rady,

- s ohledem na vyjednávací rámec pro Turecko ze dne 3. října 2005 a na skutečnost, že stejně jako v případě všech přistupujících zemí závisí vstup Turecka do EU na plném souladu s kodaňskými kritérii,

- s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/157 / ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách obsažených v přístupovém partnerství s Tureckou republikou (dále jen „přístupové partnerství“) 4 a na předchozí rozhodnutí Rady z roku 2001, 2003 a 2006 o přístupovém partnerství,

- s ohledem na společné prohlášení po summitu EU-Turecko dne 29. listopadu 2015 a akční plán EU-Turecko,

- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

- s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2014 o vytváření tureckých akcí,
napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru a jeho usnesení ze dne 15. dubna 2015 o sté výročí arménské genocidy2,

- s ohledem na prohlášení EU-Turecko ze dne 18. března 2016,

A. vzhledem k tomu, že turecké síly podnikají vojenskou agresi proti provincii Afrin v severní Sýrii, kterou okupují od března 2018,

B. vzhledem k tomu, že turecké ozbrojené síly bombardují místy v oblasti Rojava na severu Sýrie, které jsou obývány převážně Kurdy

C. vzhledem k tomu, že Turecko se dopouští válečných zločinů, jak je definováno v platném mezinárodním právu.

D. vzhledem k tomu, že Turecko jako řádný člen NATO svým jednáním v Sýrii narušuje Alianci NATO a ohrožuje bezpečnost Evropy,

E. vzhledem k tomu, že Turecko podniká vojenské akce proti sousedním členským státům EU, včetně námořní blokády u pobřeží Kypru,

F. vzhledem k tomu, že turecké letectvo provádí vojenské provokace narušováním řeckého vzdušného prostoru,

G. vzhledem k tomu, že turecká vláda uplatňuje územní nároky na Kypr a Řecko v rozporu s Lausannovou smlouvou z roku 1923;

H. vzhledem k tomu, že Turecko představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, jak je definováno v kapitole VII. Charty OSN,

I. vzhledem k tomu, že kroky Turecka v severní Sýrii podkopávají boj proti islámskému extremismu a vybízí k obnovenému kalifátu;

1. vyzývá Turecko, aby okamžitě ukončilo okupaci provincie Afrin v severní Sýrii;

2. vyzývá tureckou vládu, aby ukončila útočné vojenské operace proti oblasti Rojava v severní Sýrii obývané převážně Kurdy;

3. naléhavě žádá Turecko, aby upustilo od nepřátelských vojenských akcí proti členským státům EU;

4. vyzývá členské státy, aby zavedly zákaz vyvážet do Turecka zbraně, střelivo, vojenský materiál a veškeré zboží, které lze použít k vedení války;

5. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily okamžité ukončení všech plateb, včetně plateb z rozpočtů EU a vyčleněných pro Turecko,

6. naléhavě žádá všechny občany členských států EU, aby neprodleně opustili Turecko, aby se zabránilo porušování mezinárodního práva, aby se nestaly oběťmi rukojmí, které praktikoval režim prezidenta Erdogana;

7, vyzývá členské státy EU, aby společně připravovaly a prováděly vojenská opatření k zajištění bezpečnosti a územní celistvosti a nezávislosti všech členských států EU hraničících s Tureckem.

8. vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby provedla opatření k odrazení Turecka od jeho militaristických ambicí v jeho sousedství;

9. naléhavě žádá Severoatlantickou radu, aby neprodleně zvážila kroky Turecka s ohledem na jeho členství v Alianci NATO;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, členským státům, turecké vládě, Severoatlantické radě a žádá aby byla tato zpráva přeložena do turečtiny.“.

__________________

Jako vždy opilý předseda dosluhující Evropské komise Jean-Cloude Juncker k návrhu Ivana Davida řekl, že "ví, že Turecko páchá v Sýrii válečné zločiny a že krade ropu na Kypru, ale že Turecko je pro EU příliš důležitý obchodní partner, než aby si Evropský parlament mohl dovolit něco takového schválit." Ve své obvyklé "houserové" opici si spletl ropu s plynem, kvůli němuž letos na jaře turecké námořnictvo několik měsíců provádělo námořní blokádu Kyperské republiky. Tedy členského státu EU. Pecunia non olet (peníze nesmrdí).

Martin Kunštek
9. 10. 2019 Brusel

Zdroj: Nová republika
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko napadlo suverénní zemi, Američané zradili Kurdy   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 08:22:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dokonce i náš převeliký plamenomet demokracie Česká televize prozatím nepovolal zástupy systému oddaných politologů, neobtelefonovává politiky s otázkami na jejich názor ohledně napadení cizí země členským státem NATO.

Takže by se prozatímní (ne)postoje v našich politických kruzích daly označit naprosto stejně, jak jej nazývali naši předci v bojích proti sultánu Mehmedu IV: „Poturčenec horší Turka“. Je docela možné, že český politický výkvět ještě nedostal metodický pokyn, jak se vyjadřovat k napadení suverénní země. Jóóóó, pokud by něco takového provedli ti zpropadení Rusi, kvůli kterým tady v jednom kuse fňukáme již 50 let ohledně okupace, naprosto přehlížejíc mnohem horší nacistickou porobu, tak to by se v televizích a prodejném tisku dveře netrhly.

Ale jak se vyjadřovat k tomu, když naši současní přátelé sprostě podrazí zneužité Kurdy a před očima celého světa vyklidí pole Turkovi, aby mohl vyvraždit nenáviděné etnikum?

Jak se budou vyjadřovat naši poslušní ohýbači hřbetů, až bude narůstat počet civilních obětí? A to samozřejmě bude, když už nyní Turek bombarduje město. Dokáže český Parlament i dnes, podobně jako v roce 2017, kdy ČR oficiálně uznalo genocidu Arménů, pozvednout hlavu a bez ohledu na bratříčkování v NATO, na podlézání kdekomu se vysloví nekompromisně proti napadení suverénní země? Jediné, co nás na tomto násilném aktu může těšit, je turecký smysl pro humor, když nazvali invazi Jaro míru.

Česká barikáda stojí od roku 1945 na stejném místě. Akorát její obránci v roce 1989 přelezli na druhou stranu a stejné věty, které vykřikovali 44 let na Západ, hulákají dnes na Východ. Jak a kam však hulákat, když náš přítel ve zbrani a v NATO Turecko provádí Sýrii asi něco krutějšího než Rus v roce 1968 v Československu? A co dělat, když vidíme, že náš největší současný přítel, Spojené státy, naprosto uboze nechal na holičkách své přátele, tzn. i přátele Čechů, Kurdy? Budeme dělat slepé a hluché nebo nám konečně dojde, že jsou pořád stejní jako v roce 1938? Vždyť ani v roce 1968 za nás, vyjma několika protestů, Západ nijak zvlášť slzu neuronil.

Ublíženecky fňukáme, kdo co udělal nám, ale když se něco podobného, ba i horšího, děje komukoliv jinému, máme to na háku a raději tajtrlíkujeme na náměstích, posíláme Babiše do krimu, Rusy z Krymu a prezidenta do rakve. Úžasný národ!

Autor: Radomír Dolanský

Zdroj: https://dolansky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=731137
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPoté, co Trump opustil Kurdy, Izrael ztrácí důvěru v USA. A ČR?   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 08:05:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poté, co Trump opustil Kurdy, Izrael se obává, že se nemůže na nikoho extra spoléhat. A to jsou USA a Izrael těsní spojenci. Jaké pak ale má záruky nějaká zemička v NATO, jako třeba ČR?

Ačkoli nám politici a páni generáli budou asi velkohubě namlouvat, že úžasné, pro Rusko, Turecko a další je to nyní snadné sousto. Americe, jak vidno, lze pohrozit, popř. se s ní dohodnout, a bude ruka v rukávě. A Evropě asi nezbývá, než koukat s otevřenou hubou, jak funguje svět velkých.

Na závažnost důsledků amerického rozhodnutí poukazuje Jursalem Post a staví USA do nelichotivého světla: "Odvolám co jsem odvolal! Váš Americkej Dandy". A naopak syrská agentura sana.sy vyzdvihuje výzvu českého premiéra Babiše k podniknutí opatření na zabránění tureckému vpádu na území svrchované Syrské arabské republiky.

Zdroj: https://www.jpost.com/International/Trumps-abandonment-of-Kurds-will-reinforce-Israels-sense-it-604006
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump řekl, že turecká vojenská operace v Sýrii je „špatný nápad“ a hrozí následky   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 08:01:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA neschvalují tureckou vojenskou operaci v Sýrii a považují to za „špatný nápad“, uvádí se v prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, uveřejněném ve středu jeho tiskovou službou.

Předtím turecký prezident Recep Tayyip Erdogan informoval o zahájení operace tureckých ozbrojených sil pod názvem Pramen míru na severu Sýrie, zaměřené proti Straně kurdských pracujících, která je zakázána v Turecku, a teroristické skupině IS.

„Dnes ráno Turecko, které je členem NATO, vtrhlo do Sýrie. USA neschvalují tento útok a daly Turecku najevo, že tato operace je špatný nápad,“ uvádí se v textu prohlášení.

Trump hrozí Turecku následky

Trump před novináři pohrozil Turecku vážnými následky kvůli vojenské operaci v Sýrii. Podle něj tyto následky mohou jít dále než sankce.

„Půjdu mnohem dále, než jsou sankce. Podporuji sankce a dokonce mnohem tvrdší (opatření, pozn. red.), než jsou sankce,“ řekl novinářům.

Trump opět zopakoval, že zničí tureckou ekonomiku, pokud začne útok proti Kurdům.

Trump informoval o absenci amerických vojáků v zóně turecké operace v Sýrii

Američtí vojáci v zóně turecké operace v Sýrii nejsou, prohlásil prezident USA Donald Trump.

„Američtí vojáci v této oblasti nejsou,“ uvádí se v písemném prohlášení Trumpa, věnovaném zahájené turecké operaci.

Předtím vydal rozkaz ke stažení amerických vojsk ze severovýchodu Sýrie před operací Ankary.

„Od prvních dnů, kdy jsem vstoupil na politickou scénu, jsem jasně prohlašoval, že nechci bojovat v těchto nekonečných a nesmyslných válkách, zvláště v těch, které nepřinášejí výhody Spojeným státům,“ dodal Trump.

Ještě před začátkem operace Washington prohlásil, že ozbrojené síly USA se nebudou účastnit vojenské operace a opustí oblast jejího provádění. Později ve Washingtonu prohlásili, že USA nestahují všechna vojska ze Sýrie, ale přemísťují ta, která se nacházejí na severu, přičemž jde pouze o 50 vojáků.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Z3C

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvět reaguje na tureckou ofenzivu v Sýrii   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 07:56:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rozhodnutí Turecka zahájit útok proti kurdským skupinám v severních oblastech Sýrie se ve světě nesetkalo s podporou. Dokonce i spojenci ze Severoatlantické aliance se postavili proti plánům tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Hlavní příčinou jsou obavy z nové uprchlické krize.

Německé MZV ostře odsoudilo zahájení turecké vojenské operace v Sýrii

Německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas odsoudil rozhodnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zahájit vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie a vyzval k jejímu zastavení, přičemž upozornil na riziko upevnění pozic teroristické skupiny Islámský stát, uvádí německé MZV.

Předtím turecký prezident informoval o zahájení operace tureckých ozbrojených sil pod názvem Zdroj míru na severu Sýrie, zaměřené proti Straně kurdských pracujících, která je zakázána v Turecku, a skupině Islámský stát.*

„Rozhodně odsuzujeme útok Turecka na severovýchodě Sýrie. Turecko riskuje, že bude destabilizován region a opět posíleny pozice IS. Vyzýváme Turecko, aby zastavilo útok a hájilo své zájmy v oblasti bezpečnosti mírovou cestou,“ uvádí se v Maasově zprávě uveřejněné na stránkách ministerstva na Twitteru.

Francie odsoudilo ​tureckou operaci

Šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian odsoudil zahájení vojenské operace Turecka na severu Sýrie. Podle něj operace ohrožuje úsilí protiteroristické koalice.

„Odsuzuji jednostrannou operaci, kterou začalo Turecko v Sýrii. Zpochybňuje humanitární úsilí a úsilí v oblasti bezpečnosti koalice proti Islámskému státu* a hrozí podkopat bezpečnost Evropanů. Musí skončit,“ napsal Le Drian na svém Twitteru.

Juncker vyzval Turecko, aby zastavilo vojenskou operaci na severu Sýrie

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyzval Turecko, aby v Sýrii jednalo zdrženlivě a zastavilo vojenskou operaci, která podle jeho slov nepovede k „pozitivním výsledkům“.

„Turecko má obavy o bezpečnost na hranici se Sýrií. Přesto však vyzývám Turecko a také další aktéry, aby jednali se zdrženlivostí a zastavili operace, které už probíhají. Tato vojenská akce nevede k pozitivním výsledkům,“ prohlásil Juncker během svého vystoupení v Evropském parlamentu.

NATO očekává od Turecka zdrženlivé jednání v Sýrii

Turecká vláda informovala NATO o operaci v Sýrii a NATO očekává od Ankary zdrženlivé a přiměřené jednání, aby nedošlo k destabilizaci v regionu, prohlásil ve středu generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

„Náš spojenec Turecko má oprávněné obavy o bezpečnost. Turecká vláda informovala NATO o operaci na severu Sýrie. Je důležité se vyvarovat akcí, které by mohly ještě více destabilizovat region, vést k eskalaci napětí a velkému lidskému utrpení,“ prohlásil Stoltenberg v Římě. Jeho vystoupení vysílala tisková služba aliance.

„Předpokládám, že Turecko bude jednat zdrženlivě, zajistí, aby všechny akce, které podnikne na severu Sýrie, byly přiměřené a uvážené. Nesmíme ohrozit úspěchy dosažené v boji proti našemu společnému nepříteli – IS*,“ řekl Stoltenberg.

Sdělil také, že „bude projednávat tuto otázku s prezidentem (Turecka Tayyipem) Erdoganem v pátek v Istanbulu“.

Rada bezpečnosti OSN vyzvala strany ke zdrženlivosti kvůli turecké operaci v Sýrii

Rada bezpečnosti OSN v souvislosti se zahájenou vojenskou operací Turecka na severu Sýrie vyzývá strany k maximální zdrženlivosti, sdělil novinářům Jerry Matthews Matjila, stálý zástupce JAR v OSN a předsedající v RB.

„Slyšeli jsem o tom, co se děje, a Rada sleduje situaci na severu Sýrie. V této fázi vyzýváme všechny strany k maximální zdrženlivosti a ochraně civilního obyvatelstva,“ řekl Matjila.
Podle jeho slov vojenské řešení konfliktu v SAR neexistuje.

„Chtěli bychom vyzvat všechny strany, aby plnily své národní závazky a zcela dodržovaly usnesení 2254,“ dodal.

Diplomat uvedl, že zatím nebyly předloženy žádosti o provedení zasedání Rady bezpečnosti OSN.

MZV Turecka pozvalo velvyslance členských zemí RB OSN

Turecké ministerstvo zahraničních věcí pozvalo velvyslance členských zemí Rady bezpečnosti OSN, aby je informovalo o zahájení operace v Sýrii, řekl novinářům mluvčí ministerstva.

„Velvyslanci zemí, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, byli pozváni na naše ministerstvo, aby obdrželi informace o operaci Zdroj míru v Sýrii,“ řekl agenturní zdroj.
Reakce Íránu

Turecká vojenská operace v Sýrii zkomplikuje situaci, zesílí syrskou krizi, způsobí další vlnu uprchlíků, sdělil zástupce íránského parlamentu.

Libanonské MZV vyzvalo Turecko, aby zastavilo agresi na severu Sýrie

Ministerstvo zahraničních věcí Libanonu vyzývá Turecko, aby přehodnotilo své rozhodnutí o zahájení vojenské operace na severu Sýrie, a považuje podobné jednání za agresi, která povede ke smrti a vynucenému přesídlování obyvatelstva, uvádí se v kopii prohlášení MZV.

„MZV vyzývá turecké velení, aby přehodnotilo své rozhodnutí a spolupracovalo se zúčastněnými zeměmi s cílem návratu stability v Sýrii a dodržování mezinárodního práva se závazkem k územní celistvosti Sýrie,“ uvádí se v prohlášení libanonského MZV.

Na MZV Libanonu prohlásili, že vnímají jednání Turecka jako „agresi proti přátelskému arabskému státu a okupaci území Sýrie a také nebezpečí smrti a vynuceného přesídlování místního obyvatelstva“.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Z34
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe Španělsku byl zadržen majitel firmy, která v Londýně špehovala Assange   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 07:48:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Majitel soukromé strážní firmy Undercover Global S. L., která ve dne v noci špehovala zakladatele WikiLeaks Juliana Assange v době jeho pobytu na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, byl zadržen ve Španělsku, píše list El País s odvoláním na soudní zdroje.

El País dříve oznámil, že pracovníci španělské firmy Undercover Global S. L., která střežila ekvádorské velvyslanectví v letech 2012 až 2018, sbírala „všemožné informace“ o Assange, zejména o jeho advokátech a pomocnících. Později list s odvoláním na soudní materiály oznámil, že firma poskytovala získané údaje CIA. Včera se objevily informace o tom, že zvláštní prioritou byli pro pracovníky firmy občané RF a USA, kteří Assange navštěvovali.

Podle informací listu byl majitel Undercover Global S. L. David Morales zadržen 17. září v obci Jerez de la Frontera ve španělské provincii Cádiz, kde se nachází hlavní sídlo společnosti. Informace o tom však nebyla zveřejněna kvůli probíhajícímu vyšetřování.

Jak oznámil El País, příslušníci policie vykonali prohlídky v kancelářích společnosti a zabavili pevné disky a dokumenty, které v současné době zkoumá soudce José de la Mata. V Moralesově domě byly také zabaveny dvě pistole a 20 tisíc eur.

Podle informací listu byl Morales po zadržení odvezen do Madridu, kde byl postaven před Národní soud Španělska a dočasně propuštěn. Jak bylo oznámeno, majiteli strážní firmy byl odebrán pas a jeho konta byla obstavena. Kromě toho se má dostavovat k soudu každých 15 dní.

Vyšetřování v Národním soudu Španělska začalo v srpnu, několik týdnů poté, co byl v El País uveřejněn článek o špehování Assange pracovníky této firmy, podotýká list.

Zdroj: El País


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Nejhorší jsou pro nás neziskovky, co dělají romobyznys.“ Klaus ml. se v Chanově od místních dozvěděl zajímavé věci   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 07:42:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanec a předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší při své cestě po České republice navštívil i Mostecko, kde nevynechal ani proslulé sídliště Chanov. V rozhovoru s místními občany se dozvěděl šokující novinku.

„Nejhorší pro nás jsou neziskovky, které dělají romobyznys,“ řekl mu jeden z občanů.

Poslanec Klaus o své cestě informuje na sociální síti Facebook, kde také upozornil na to, že média sledovala především jeho návštěvu Chanova. Následně se také podělil o pocit z této oblasti.

„Na Mostecku byla, dle očekávání, médii sledována jen návštěva v Chanově. Mluvili jsme s pár chlapama, co pracují a vedou tam pro děti fotbalový klub,“ napsal Klaus.

„Nejhorší jsou pro nás neziskovky, co dělají romobyznys.“
Politik přidal i fotografii s občany, na které mimo jiných je Štefan Cicek, který podle Klause bude koordinovat zájmy Trikolóry. Následně předseda hnutí informuje, jak byl šokován vyjádřením dalšího místního obyvatele, který promluvil o práci neziskovek.

„Pan Bažo mě šokoval vyjádřením – ‚nejhorší pro nás jsou neziskovky, co dělají romobyznys‘. Asi tak,“ napsal Klaus.

Tour po Česku

Václav Klaus mladší při své cestě navštívil i Žatecko, z této cesty také informuje na sociální síti.
Na začátku října politik při své tour po České republice navštívil některá města v Karlovarském kraji. Při poslední cestě se Klaus ml. podíval do Hradce Králové a okolí.

Václav Klaus mladší

Klaus ml. je český politik a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG a syn českého exprezidenta Václava Klause. Donedávna byl také členem ODS, ale v polovině března byl ze strany vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru.

Václav Klaus mladší letos v červnu představil nové politické hnutí Trikolóra – hnutí občanů. Hnutí bude hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a zájmy pracujících lidí. Prioritou pro hnutí budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Subjekt Klaus představil v zaplněném sále kongresového centra Erbia v Praze, akci moderoval herec Marek Vašut. Členkou přípravného výboru strany je také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Michal Pavelka

Zdroj: https://sptnkne.ws/9ZjS


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽivot po životě posla dobrých zpráv   
Pridal tk Čtvrtek 10 říjen 2019 - 07:35:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nechtěl jsem reagovat v této citlivé době na necitlivé a mnohdy odpudivé názory osobností, které nectí starodávný zvyk, že minimálně mezi úmrtím a pohřbem je třeba zachovat určitou zdrženlivost.

V úterý 8. 10. večer jsem však zažil něco tak krásně symbolického a dojímavého. Proto píšu tento článek. Ne proto, abych polemizoval s lidmi, kteří vyvolali rozhořčené reakce převážné většiny občanů této země. Ale proto, že někdo, naprosto nevědomky, vzdal ten největší hold odcházející legendě, hvězdě, jejíž záři už asi nic nikdy nezastíní.

V době Mistrových osmdesátin jsem zde, na tomto místě blogů, napsal úvahu, Karel Gott – síla pokory. V těchto dnech, kdy se každý k této nanejvýš smutné události vyjadřoval, jsem pouze poskytl rozhovor jedné agentuře, jejíž redaktor mne o to požádal. V tom rozhovoru jsem v podstatě odpovídal na otázky a duch rozhovoru se nesl ve smyslu mého vyjádření ve zmiňovaném článku z července. Dále jsem svým přátelům poslal dopis, z kterého budu citovat:

Tak jako všichni, kdo se s Karlem setkávali, oceňuji jeho přístup k lidem. Ti, kteří ho znali jako fanoušci a fanynky jistě mají v paměti jeho vlídnou přístupnost. Nikdy neodmítl autogram, a podpis vždy provázel vlídným slovem.

My, kteří jsme ho znali jako kolegové, muzikanti, si vzpomínáme na jeho přívětivý humor. Ti, kteří ho znali jako nejbližší spolupracovníci, tím myslím nejenom autoři či hudebníci v jeho kapele, si vzpomínají na jeho příkladnou svědomitost. S Karlem jsem se občas míjel v nahrávacím studiu Supraphonu Mozarteum v Jungmannově ulici. Zvukový mistr František Řebíček (mimochodem autor textů Bláznova ukolébavka – Spíš má ovečko dávno spíš, či slavného textu písně Jiřího Zmožka Už mi lásko není dvacet let) mi vždycky říkal: „Hele mladej, z toho si ber příklad. Ten je vždycky stoprocentně připravenej.“

Všichni cítíme velký smutek z toho, že odešla legenda, která nás provázela celým naším životem. Moudrý člověk, plný pokory a lásky k lidem.

Tak toto jsem napsal svým přátelům bezprostředně po tom, co jsem se o této smutné události dozvěděl.

A teď k té události, která mne hluboce dojala. V úterý jsem byl na vernisáži výstavy mé známé, výtvarnice Bohunky Waageové ve Voršilské ulici. Akce skončila zhruba v 19 hodin a přednáška Václava Cílka v Husově ulici začínala v 20 hodin. Obě dvě místa nejsou daleko od sebe a tak jsem se vydal pěšky Bartolomějskou ulicí. Tam jsem objevil zapadlou hospůdku Zázemí. V té byli samí mladí lidé a dvě pianina. Na jedno z nich hrál jeden mladík a doprovázel ho další na kytaru. Kolem stáli další mladí lidé, všichni tak okolo dvaceti let. Na pianině sešitek písní, které interpretoval Karel Gott. Všichni ti mladí lidé zpívali písničky, které zpíval Karel v průběhu více jak padesáti let.

Tato skutečnost mě hluboce dojala a myslím si, že kdyby byl Karel přítomen, tak by to to nesmírně potěšilo. Karel Gott kdysi zpíval píseň Posel dobrých zpráv. Posílám tam do nebeských výšin dobou zprávu: „Karle žiješ dál v úctě a lásce těch nejmladších.“

Ať už si kdokoliv píše cokoliv, v tom je obrovská síla, která rozhodne, že Karel Gott bude žít dál v srdcích dalších generací.

Mgr. Petr Hannig
hudební skladatel, předseda Rozumných, bývalý prezidentský kandidát

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=731131
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2318 sec,0.0568 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,731kB