11. 12. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Je možné, že covid nějak souvisí s elektromagnetickým zářením?

 V říjnu 2021 zveřejněná studie zkoumala možný environmentální faktor covidové pandemie, které představuje okolní radiofrekvenční záření z bezdrátových komunikačních systémů, obsahujících mikrovlny a milimetrové vlny.

Studie „Důkaz spojitosti mezi koronavirovým onemocněním Covid-19 a vystavením radiofrekvenčnímu záření z bezdrátových komunikačních prostředků s 5G“  byla publikována v odborném multidisciplinárním vědeckém časopise The Journal of Clinical and Translational Research (JCTR).

Práci provedli Dr. Beverly Rubiková, s PhD. v oboru biofyziky a diagnostický radiolog Dr. Robert R. Brown.

Souvislost mezi zavedením 5G a závažností průběhu Covid-19

„SARS-CoV-2 se objevil v čínském Wu-chanu krátce po celoměstském zavedení páté generace (5G) bezdrátového komunikačního záření (WCR) a rychle se šířil globálně.

Zpočátku virus projevoval statistickou korelaci s mezinárodním komunitami s nedávno zřízenými 5G sítěmi,“  napsali autoři studie.

„WCR se stalo všudypřítomným stresorem prostředí, který podle našeho názoru mohl přispět k nepříznivým zdravotním výsledkům pacientů nakažených SARS-CoV-2 a zvýšit závažnost pandemie Covid-19.

Doporučujeme proto, aby všichni lidé, zejména ti, kteří trpí infekcí SARS-CoV-2, pokud možno co nejvíce snížili své vystavení WCR, dokud další výzkum lépe neobjasní systémové zdravotní účinky související s chronickým vystavením WCR.

Jelikož jsme na pokraji celosvětového zavedení 5G, je velmi důležité zvážit možné poškozující zdravotní účinky WCR dříve, než dojde k potenciálnímu poškození veřejnosti.

5G sítě vyžadují oproti předchozím generacím mnohem blíže umístěné základové stanice a antény.

Navíc, k vytvoření bezdrátové celosvětové sítě budou satelity ve vesmíru emitovat 5G pásma celosvětově… což může dramaticky zvýšit vystavení obyvatelstva WCR jak uvnitř staveb, tak venku.“

Vysvětlení elektromagnetického spektra

Elektromagnetické spektrum sahá od extrémně nízkých frekvencí (nízkoenergetických) – jako jsou ty z elektrických vedení – až po extrémně vysoké frekvence (vysokoenergetické) – například rentgenové paprsky a paprsky gama – a patří do něj jak neionizující, tak ionizující záření.

Ionizující záření znamená vysokoenergetické záření, které má dostatek energie k tomu, aby odstranilo (ionizovalo) elektron z atomu.

To může poškodit DNA (geny) uvnitř buněk a někdy dokonce vést k rakovině, mluví na své webové stránce Americká rakovinová společnost (ACS).

American Cancer Society: Radiofrequency (RF) Radiation

„5G je protokol, který bude využívat vysokofrekvenční pásma a velké šířky pásem elektromagnetického spektra v obrovském radiofrekvenčním rozpětí od 600 MHz do téměř 100 GHz.

Toto pásmo obsahuje kromě v současnosti používané třetí generace (3G) a čtvrté generace (4G) mikrovlnných pásem dlouhodobého vývoje („LTE“) i milimetrové vlny (nad 20 GHz),“ napsali Rubiková s Brownem.

Přehled biologických účinků vystavení WCR

Nízkoúrovňové WCR může narušovat regulaci četných fyziologických funkcí, napsali autoři studie. Zjistilo se, že „ovlivňuje organismus na všech úrovních organizace, od molekulární až po buněčnou, fyziologickou, behaviorální a psychologickou.“

Dále se ukázalo, že nízko úrovňové WCR vyvolává systémové škodlivé zdravotní účinky, jako jsou zvýšené riziko rakoviny, endokrinní změny, zvýšená tvorba volných radikálů, poškození kyseliny deoxyribonukleové (DNA), změny reprodukčního systému, poruchy učení a paměti a neurologické poruchy.

Pulsní radiofrekvenční záření, jako je například WCR, vykazuje podstatně jiné biologické účinky. Kombinace radiofrekvenčního záření („RF“) s extrémně nízkou frekvenční („ELF“) modulací (ami) je obecně biologicky aktivnější.

Preprintové vydání studie od Rubikové a Browna bylo publikováno v lednu 2021. V komentáři k němu editor, spisovatel a výzkumník Makia Freeman napsal:

„Nová studie z ledna 2021 analyzuje nápadné podobnosti a účinky, které mají na lidské tělo EMF záření a covid… není náhoda, že mnohé symptomy covidu se shodují s mnoha účinky vystavení záření…

Studie zjistila, že mnohé takzvané účinky či symptomy svalované na covid, jsou identické nebo pozoruhodně podobné těm, které jsou způsobovány bezdrátovým zářením.“

Tabulka č. 1 1 studie od Rubikové a Browna uvádí symptomy podobné covidu, jakož i postup onemocnění a korespondující nepříznivé biologické účinky z vystavení WCR. A poznamenává:

„Ačkoli jsou tyto účinky rozděleny do kategorií… je třeba zdůraznit, že tyto účinky nejsou vzájemně nezávislé.

Například srážení krve a zánět mají překrývající se mechanismy a  oxidační stres je obsažen nejen v morfologických změnách erytrocytů, ale také v hyperkoagulaci (srážlivosti krve), zánětu a orgánovém poškození.“

Závěry studie

Rubiková s Brownem dospěli k závěru, že patobiologie Covidu a vystavení WCR se značně překrývají.

„Naznačujeme spojitost mezi nepříznivými biologickými účinky vystavení WCR z bezdrátových zařízení a onemocněním Covid-19,“ napsali autoři studie.

Zde předložené důkazy podporují předpoklad, že WCR, a konkrétně 5G, které představuje denzifikaci 4G, mohly aktivovat pandemii Covid-19 oslabením imunity hostitele a zvýšením nakažlivosti SARS-CoV-2.

Vystavení WCR je rozšířen, ale přesto často opomíjený stresor prostředí, který může způsobovat celou řadu nepříznivých biologických účinků. Nezávislí výzkumní vědci na celém světě po celá desetiletí zdůrazňovali zdravotní rizika a kumulativní poškození způsobovaná WCR.

Zdravotníci a političtí činitelé by měli WCR považovat za potenciálně toxický environmentální stresor. Všem pacientům a běžné populaci by měly být poskytnuty metody ke snížení WCR.“

Vzhledem ke zprávě, zveřejněné v říjnu 2020 v  Oncology Letters,  bychom se divili, kdyby se radou Rubikové a Browna řídili.

Zpráva Oncology Letters prohlásila, že hodnocení zdravotních rizik RF záření z 5G technologie, požadované a odebrané více než 390 vědci a lékaři, bylo ve zprávě vládní expertní skupiny ve Švýcarsku a v prohlášení Mezinárodní komise na ochranu před neionizujícím zářením („ICNIRP“) ignorováno.

 \”K těmto zaujatým posudkům zřejmě přispěl střet zájmů a napojení na telekomunikační průmysl,\”  uvedla zpráva.

„Důležité je, aby žádní experti, posuzující vědecké důkazy a hodnotící zdravotní rizika RF záření, neměli střety zájmů ani zaujatost. Být členem ICNIRP a být přímo financován tím průmyslem, nebo prostřednictvím průmyslem financované nadace, vytváří jasný střet zájmů.

Dále se při interpretaci výsledků studií o zdravotních účincích RF záření doporučuje brát v úvahu sponzorství telekomunikačních služeb či jiného průmyslu.

Závěrem je, že ICNIRP se nepodařilo provést vyčerpávající posouzení zdravotních rizik, souvisejících s RF zářením. Poslední zpráva ICNIRP nemůže být použita jako směrnice pro tuto epxozici.“

Autor: Rhoda Wilsonová, Zdroj: dailyexpose.uk , Zpracoval: Badatel.net

 

Sdílet: