2. 10. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Mengelové současnosti 5 – přehled platných ustanovení, dohod a zákonů ohledně nuceného očkování

VAROVÁNÍ: Následuje dlouhý a nudný výpis nařízení a dohod, které je dobré znát, abychom se mohli bránit. Na konci výpisu uvádím Etický kodex a Helsinskou deklaraci, kterou svými výkřiky o povinném očkování porušují lékaři. K nejdůležitějším odstavcům jsem připojil svou poznámku, abyste je nepřehlédli. (Pod odstavci, které se vztahují ke stejné věci, jsou identické poznámky, a na Babiše se výslovně obracím proto, že má tendenci se ze své odpovědnosti premiéra vykrucovat a házet odpovědnost na ostatní.)

Takže opravdu jen pro otrlé notorické čtenáře:

Zákon č. 378/2007 Sb.

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378#f3829937)

Zákon o léčivech rozeznává „informovaný souhlas“ pouze v souvislosti s účastí v klinickém trialu. Všechny registrované vakcíny byly schváleny jen pro nouzové použití. Hlavní trial na Pfizer Comirnaty končí v roce 2023. To znamená, že se skutečně všichni očkovaní účastní klinického hodnocení a proto je jejich informovaný souhlas nezbytný.

§ 51 Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků,

(2) Pro účely klinického hodnocení humánních léčivých přípravků se rozumí

h) informovaným souhlasem projev vůle k účasti v klinickém hodnocení, který

 1. má písemnou formu,
 2. je opatřen datem a vlastnoručním podpisem subjektu hodnocení,
 3. je učiněn svobodně po obdržení podrobných informací o povaze, významu, dopadech a rizicích klinického hodnocení,
 4. je příslušně zdokumentován,
 5. je učiněn osobou způsobilou k jeho udělení, nebo, pokud tato osoba není k udělení informovaného souhlasu způsobilá, jejím zákonným zástupcem; pokud zmíněná osoba není schopna psát, je přípustný ústní souhlas učiněný za přítomnosti alespoň jednoho svědka; o udělení takového ústního souhlasu musí být pořízen písemný záznam;

text informovaného souhlasu musí být srozumitelný a v jazyce, kterému subjekt hodnocení dobře rozumí; prováděcí právní předpis stanoví rozsah údajů uváděných v informovaném souhlasu a způsob jeho poskytnutí.

Pozn. Babiši, jak to, že k experimentálnímu očkování stačí poskytnutí ústního souhlasu bez dokumentace?

§ 52 Ochrana subjektů hodnocení

(2) Zkoušejícím je lékař, který odpovídá za průběh klinického hodnocení … je povinen zajistit, aby se klinické hodnocení neprovádělo na

a) osobách

 1. zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena,
 2. jejichž informovaný souhlas nelze zajistit vzhledem k jejich zdravotnímu stavu,
 3. které nejsou občany České republiky, nebo
 4. mladších 18 let,

b) těhotných nebo kojících ženách,
c) osobách závislých, kterými se rozumějí osoby

 1. ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo
 2. jimž jsou poskytovány zdravotní služby bez jejich souhlasu;

provádění klinického hodnocení na těchto osobách je přípustné pouze tehdy, když se od něho předpokládá preventivní nebo léčebný přínos pro tyto osoby.

Pozn. Babiši, jaký je léčebný a preventivní přínos experimentální genové vakcinace pro děti od 12 do 18 let? Kolik procent z nich onemocnělo a mělo těžký průběh Covidu?

Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-96) + dodatek

Kapitola II

Souhlas

Článek 5

Obecné pravidlo

Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.

Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.

Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“

Kapitola V

Vědecký výzkum

Článek 15

Obecné pravidlo

Vědecký výzkum v oblasti biologie a medicíny bude prováděn svobodně při respektování ustanovení této Úmluvy a v souladu s dalšími právními předpisy, které slouží ochraně lidské bytosti.

Článek 16

Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu

Vědecký výzkum na člověku lze provádět pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

i) k výzkumu na člověku neexistuje žádná alternativa srovnatelného účinku;

Pozn. Účinná alternativa k vakcinaci existuje. Je to profylaxe a časná léčba nemocných bezpečnými a účinnými léky jako je Ivermektin a další. Proto WHO, EU a celá banda zúčastněných zločinců brzdí jejich používání. Protože pak by již – podle této úmluvy – nemohli nutit neověřené experimentální genové vakcíny veřejnosti.

ii) rizika výzkumu, kterým by mohla být vystavena dotyčná osoba, nejsou neúměrně vysoká vzhledem k možnému prospěchu z výzkumu;

iii) výzkumný projekt byl schválen příslušným orgánem po nezávislém posouzení jeho vědeckého přínosu včetně zhodnocení významu cíle výzkumu a multidisciplinárního posouzení jeho etické přijatelnosti;

iv) osoby zapojené do výzkumu byly informovány o svých právech a zárukách, které zákon stanoví na jejich ochranu;

v) nezbytný souhlas podle článku 5 byl dán výslovně, konkrétně a je zdokumentován. Takový souhlas lze kdykoliv svobodně odvolat.

+ dodatek dole:

Úmluva Rady Evropy č. 195

DODATKOVÝ PROTOKOL

K ÚMLUVĚ O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ

SOUVISEJÍCÍ S BIOMEDICÍNSKÝM VÝZKUMEM

Štrasburk, 25. ledna 2005

Preambule

Členské státy Rady Evropy, další státy a Evropské společenství, signatáři tohoto Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (níže uváděná jako „Úmluva“) … se dohodly na následujícím:

KAPITOLA II.

Obecná ustanovení

Článek 3

Nadřazenost lidské bytosti

Zájmy a blaho lidské bytosti účastnící se výzkumu jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

Článek 5

Neexistence alternativ

Výzkum na lidských bytostech lze provádět pouze tehdy, když neexistuje jiná alternativa, která by dosahovala srovnatelné účinnosti.

Pozn. Účinná alternativa k vakcinaci existuje. Je to profylaxe a časná léčba nemocných bezpečnými a účinnými léky jako je Ivermektin a další. Proto WHO, EU a celá banda zúčastněných zločinců brzdí jejich používání. Protože pak by již – podle této úmluvy – nemohli nutit neověřené experimentální genové vakcíny občanům.

Článek 6

Rizika a přínosy

1. Výzkum nesmí lidskou bytost ohrožovat či zatěžovat do míry. která neodpovídá možným přínosům.

2.Dále lze provádět výzkum, který nepřináší přímý prospěch pro zdraví účastníka výzkumu, pouze tehdy, pokud pro účastníka výzkumu neznamená vyšší než přijatelné riziko a přijatelnou zátěž.

Kapitola III

Ochrana soukromí a právo na informace

Článek 10

Ochrana soukromí a právo na informace

1. Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.

Etická komise

Článek 9

Nezávislé přezkoumání Etickou komisí

1. Každý výzkumný projekt musí být předložen Etické komisi pro nezávislé přezkoumání jeho etické přijatelnosti. Tyto projekty musí být předloženy k nezávislému přezkoumání v každém státě, ve kterém bude výzkumná činnost probíhat.

2. Účelem víceoborového posouzení etické přijatelnosti výzkumného projektu je ochrana důstojnosti, práv, bezpečnosti a blaha účastníků výzkumu. Zhodnocení etické přijatelnosti musí vycházet z řady náležitých odborných posudků a zkušeností, které dostatečně odrážejí odborné a právní pohledy.

3. Etická komise předkládá vyjádření, které obsahuje odůvodnění jejího rozhodnutí.

Článek 10

Nezávislost Etické komise

1. Strany Protokolu přijmou taková opatření, která zajistí nezávislost Etické komise. Tento orgán nesmí být vystavován nedovolenému vnějšímu ovlivňování.

2. Členové Etické komise musí oznamovat všechny skutečnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů. Pokud takovéto konflikty vyvstanou, nebudou se tito členové účastnit přezkumu.

Článek 11

Informace, poskytované Etické komisi

1. Všechny informace nezbytné pro etické zhodnocení výzkumného projektu musí být písemně poskytnuty Etické komisi.

2. Zejména musí být poskytnuty informace o skutečnostech obsažených v příloze tohoto Protokolu, pokud jsou pro posuzovaný výzkumný projekt relevantní. Přílohu lze měnit Výborem ustaveným v souladu se článkem 32 Úmluvy dvoutřetinovou hlasovací většinou.

Článek 12

Nedovolené ovlivňování

Etická komise musí být přesvědčena, že u osob zapojených do výzkumu nedojde k žádnému nedovolenému ovlivňování, včetně ovlivňování finanční povahy. V tomto ohledu musí být zvláštní pozornost věnována ohroženým nebo závislým osobám.

Pozn. Babiši, kam zmizela Etická komise?

KAPITOLA IV.

Informace a souhlas

Článek 14

Souhlas

1. Žádný výzkum na člověku nelze provádět bez informovaného, svobodného, výslovného, konkrétního a zdokumentovaného souhlasu jedince, v souladu s ustanoveními jak kapitoly V, tak článku 19. Dotčená osoba má právo tento souhlas svobodně odvolat, a to v jakékoli fázi výzkumu.

2. Odmítnutí vyslovit souhlas nebo odvolání souhlasu s účastí na výzkumu nesmí vést k žádné formě diskriminace vůči dotyčné osobě, zvláště pokud jde o právo na lékařskou péči.

Pozn. Z výše uvedených odstavců vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

3. Tam, kde existuje pochybnost o schopnostech osoby vyslovit informovaný souhlas, musí být učiněna opatření, která takovouto schopnost ověří.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/953

(eur-lex.europa.eu/…)ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19

(7) … Volný pohyb osob, které podle spolehlivých vědeckých poznatků nepředstavují významné riziko pro veřejné zdraví, například proto, že jsou vůči SARS-CoV-2 imunní a nemohou jej přenášet, by neměl být omezován, neboť tato omezení by nebyla nezbytná pro dosažení cíle ochrany veřejného zdraví. Pokud to epidemiologická situace umožňuje, neměly by se na tyto osoby vztahovat dodatečná omezení volného pohybu v souvislosti s pandemií COVID-19, jako jsou testy na infekci SARS-CoV-2 v souvislosti s cestováním nebo karanténa či domácí izolace v souvislosti scestováním, ledaže jsou tato dodatečná omezení na základě nejnovějších dostupných vědeckých důkazů a v souladu se zásadou předběžné opatrnosti nezbytná a přiměřená za účelem ochrany veřejného zdraví a nejsou diskriminační.

Pozn. Podle výše uvedeného odstavce by Babiš měl uznávat protilátky proti Covid-19 jako to dělá Rakousko.

(36) Je nezbytné zabránit přímé i nepřímé diskriminaci osob, které nejsou očkovány, například z lékařských důvodů, protože nejsou součástí cílové skupiny, které se očkovací látka proti onemocnění COVID-19 v současné době podává nebo pro niž je povolena, jako jsou děti, nebo protože dosud neměly příležitost se očkovat nebo se rozhodly nenechat očkovat. Výkon práva na volný pohyb nebo využívání přeshraničních služeb přepravy cestujících, jako je letecká, vlaková, autokarová nebo trajektová doprava či jakékoli jiné druhy dopravy, by proto neměly být podmíněny držením certifikátu o očkování nebo držením certifikátu o očkování očkovací látkou proti onemocnění COVID-19.

Toto nařízení navíc nelze vykládat tak, že zakládá právo či povinnost nechat se očkovat.

Pozn.1 Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

Pozn.2 Pokud si přečtete toto nařízení celé, zjistíte, že nás podřídilo Světové zdravotnické organizaci. Pandemie začne, až to řekne WHO, a pandemie skončí, až to řekne WHO. Tečka.

Tak se stalo, že naše hygienické stanice žádnou pandemii nezaznamenaly a přesto o ní hovoříme a přijímáme opatření. A WHO zmírnila podmínky pro vyhlášení pandemie. K vyhlášení nyní již nepotřebuje vysoký počet úmrtí, stačí vysoký počet případů ve více státech, což v případě Covidu zajistil PCR fake test.

PCR fake test neježe vykazoval při vyšším počtu cyklů falešně pozitivní výsledky, ale nerozeznal Covid-19 od chřipky. To je důvodem, proč v minulém roce zmizela chřipka ze statistik.

Americká CDC nyní doporučuje klinickým laboratořím, aby se připravily na přechod od PCR testu k FDA autorizovanému testu na Covid-19. Faktčekři vám budou tvrdit, že je to jen přechod na jiný test a že není pravda, že by PCR test označoval za Covid i každou chřipku. Udělejte si svůj názor sami.

tomto videu potvrzuje lékařka, profesorka Dolores Cahill, že v říjnu 2020 sekvenovali 1500 pozitivních PCR testů a našli v nich pouze chřipku A nebo chřipku B.) Žádný z testů neobsahoval SARS-Cov-2.

Profesorka také doporučuje metodu, jak zabránit dalším lockdownům – sekvenovat pozitivní PCR testy a teprve na základě sekvenování určit, zda šlo o Covid. Pokud se sekvenováním zjistí, že jde o chřipku, pak vláda nemůže vykazovat tpozitivní výsledky těchto testů jako Covid-19. A lidé v karanténě na základě těchto falešných výsledků mohou žalovat lékaře, testovací laboratoře a také ministry a premiéra. Protože pokud vláda utrácí peníze daňových poplatníků na testy, které vykazují falešné výsledky, pak jde o defraudaci, tvrdí profesorka. A premiér může být zažalován za zneužití funkce veřejného činitele.

Je poviností ministrů a premiéra dbát na to, aby testy, za které vláda utrácí peníze daňových poplatníků, byly korektní.

Takže způsob, jak se zbavit lockdownů, je – podle lékařky – sekvenování pozitivních PCR testů s následnými žalobami na osobu, která požaduje, abyste se jimi testovali, na výrobce testů, na nemocnici a lékaře, na ministry a premiéra.

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021)

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Parlamentní shromáždění Rady Evropy (RE) vybízí členské země RE a Evropskou unii mimo jiné k tomu, aby:

7.3 s ohledem na zajištění vysoké proočkovanosti:

7.3.1 zajistily, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje;

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

7.3.2 zajistily, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován;

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

7.3.3 podnikly včasná účinná opatření čelící mylným informacím, dezinformacím a nerozhodnosti v souvislosti s vakcínami proti covid-19;

7.3.4 šířily transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín, pracovaly s platformami sociálních médií a regulovaly je za účelem zamezen šíření mylných informací;

7.3.5 transparentně oznamovaly obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovaly je k podrobnému přezkoumání Parlamentem i veřejností;

7.3.6 spolupracovaly s nevládními organizacemi a/nebo jinými lokálními iniciativami za účelem oslovení marginalizovaných skupin;

7.3.7 se spojily s lokálními komunitami k vývoji a realizaci přizpůsobených strategií na podporu proočkovanosti.

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-426-version1-umluva_o_lidskych_pravech_a_biomedicine.pdf

Kapitola I – Obecná ustanovení

Článek 2 – Nadřazenost lidské bytosti

Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že nátlak na neočkované s tím, aby se nechali očkovat pro „dobro“ společnosti, je ilegální.

Kapitola II – Souhlas

Článek 5 – Obecné pravidlo

Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných i v případě schválení vakcín Evropskou lékovou agenturou EMA.

Kapitola V – Vědecký výzkum

Článek 16 – Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu

Vědecký výzkum na člověku lze provádět pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny následující podmínky :

i- k výzkumu na člověku neexistuje žádná alternativa srovnatelného účinku,

Pozn. Účinná alternativa k vakcinaci existuje. Je to časná léčba nemocných bezpečnými a účinnými léky jako je Ivermektin a další. Proto WHO, EU a celá banda zúčastněných zločinců brzdí jejich používání. Protože pak by již – podle této úmluvy – nemohli nutit neověřené experimentální vakcíny občanům.

ii – rizika výzkumu, kterým by mohla být vystavena dotyčná osoba, nejsou neúměrně vysoká vzhledem k možnému prospěchu z výzkumu

v/ nezbytný souhlas podle článku 5 byl dán výslovně, konkrétně a je zdokumentován. Takový souhlas lze kdykoliv svobodně odvolat

Kapitola VIII – Porušení ustanovení Úmluvy

Článek 24 – Náhrada za způsobenou újmu

Osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a postupů stanovených zákonem.

Str.18-19 Výklad Kapitola II – Souhlas

KAPITOLA II Souhlas Článek 5 (Obecné pravidlo)

34. Tento článek se zabývá souhlasem a potvrzuje na mezinárodní úrovni již uznávané pravidlo, totiž že nikdo nesmí být nucen podstoupit jakýkoli zákrok, aniž by k tomu dal souhlas.

Člověk musí proto mít možnost svobodně dát nebo odmítnout souhlas s jakýmkoli zákrokem týkajícím se jeho osoby.

Toto pravidlo jasně vymezuje svébytnost pacienta ve vztahu k profesionálním zdravotnickým pracovníkům a vede k odklonu od paternalistických přístupů, které by mohly přehlížet přání pacienta.

Výrazem “zákrok” se zde chápe v nejširším smyslu, jako v čl. 4 – to znamená, že zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče, stanovení diagnózy, léčby, rehabilitace a výzkumu.

35. Souhlas pacienta se pokládá za svobodný a poučený, pokud je dán na základě objektivních informací poskytnutých zodpovědným profesionálním zdravotnickým pracovníkem ohledně povahy a možných následků plánovaného zákroku nebo jeho alternativ, prostého jakéhokoli nátlaku od kohokoli.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

V čl. 5, odst. 2 se uvádějí nejdůležitější aspekty informace, která má předcházet zákroku. Tento výčet však není úplný (limitativní): poučený souhlas může podle okolností vyžadovat i další prvky. Aby byl souhlas platný, musí být dotyčný informován o relevantních (podstatných) skutečnostech týkajících se zamýšleného zákroku. Tyto informace musí uvádět účel, povahu a následky zákroku, jakož i rizika s ním spojená. Informace o rizicích spojených se zákrokem nebo s alternativními postupy musí zahrnovat nejen rizika nezbytně spojená s druhem uvažovaného zákroku, ale také jakákoli rizika související s individuálními charakteristickými rysy každého pacienta, jako je věk nebo existence jiných chorob. Pokud pacient žádá o doplňující informace, musí být řádně zodpovězeny.

Norimberský kodex

http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/

1. Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný. To znamená, že dotčená osoba musí být právně způsobilá dát souhlas. Musí být v postavení, ve kterém může vykonávat svobodné rozhodnutí – a to bez ovlyvňováním jakýmkoli násilím, podvodem, lží / zaváděním, hrozbami, přeháněním, či jinou skrytou / záludnou podobou omezování nebo donucování.

Musí také mít dostatečné poznání a pochopení podstaty předmětné záležitosti, což jí umožní učinit informované a zasvěcené rozhodnutí.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

4.Pokus musí být proveden tak, aby se předešlo všemu zbytečnému tělesnému či duševnímu utrpení a poškození zdraví.

6.Stupeň rizika, podstupovaného účastníky pokusu, nesmí nikdy přesáhnout stupeň rizika vyplývající z humanitární důležitosti problému, který má tento pokus vyřešit.

10.Příslušný vědec musí být připraven přerušit probíhající pokus v kterémkoliv stupni, pokud má dobrý důvod (použitím své dobrévíry, vynikající dovednosti / zkušenosti a pečlivého zvážení, které se od něj požadují) domnívat, že pokračování v pokusu pravděpodobně způsobí poškození zdraví, zdravotní postižení nebo smrt účastníkovi pokusu.

UNESCO Univerzální deklarace o bioetice a lidských právech

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Článek 4 – Prospěch a škoda

Při uplatňování a rozvíjení vědeckých znalostí, lékařské praxe a souvisejících technologií by měly být maximalizovány přímé i nepřímé přínosy pro pacienty, účastníky výzkumu a další postižené osoby a minimalizováno jakékoli možné poškození těchto osob.

Článek 5 – Autonomie a individuální odpovědnost

Je třeba respektovat autonomii osob při rozhodování, přičemž za tato rozhodnutí přebírají odpovědnost a respektují autonomii ostatních. U osob, které nejsou schopné vykonávat autonomii, je třeba přijmout zvláštní opatření k ochraně jejich práv a zájmů.

Článek 6 – Souhlas

1. Veškeré preventivní, diagnostické a terapeutické lékařské zákroky se provádějí pouze s předchozím, svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě adekvátních informací. Souhlas by měl být případně výslovný a dotyčná osoba jej může kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat bez znevýhodnění nebo předsudků.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných i v případě schválení vakcín Evropskou lékovou agenturou EMA.

2. Vědecký výzkum by měl být prováděn pouze s předchozím, svobodným, výslovným a informovaným souhlasem dotčené osoby. Informace by měly být přiměřené, poskytovány srozumitelnou formou a měly by zahrnovat způsoby odvolání souhlasu. Dotčená osoba může souhlas odvolat kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez jakéhokoli znevýhodnění nebo předsudku. Výjimky z této zásady by měly být povoleny pouze v souladu s etickými a právními normami přijatými státy, v souladu se zásadami a ustanoveními stanovenými v této deklaraci, zejména v článku 27, a mezinárodním právem v oblasti lidských práv.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

Článek 10 – Rovnost, spravedlnost a spravedlnost

Je třeba respektovat základní rovnost všech lidských bytostí v důstojnosti a právech, aby s nimi bylo zacházeno rovně a spravedlivě.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

Článek 11-Nediskriminace a nestigmatizace

Žádný jednotlivec nebo skupina by neměla být diskriminována nebo stigmatizována z jakýchkoli důvodů, v rozporu s lidskou důstojností, lidskými právy a základními svobodami.

Pozn. Z výše uvedeného odstavce vyplývá zákaz diskriminace neočkovaných.

Článek 19 – Etické výbory

Měly by být zřizovány, propagovány a podporovány na příslušné úrovni nezávislé, multidisciplinární a pluralitní etické výbory, aby:

a) posoudily příslušné etické, právní, vědecké a sociální otázky související s výzkumnými projekty zahrnujícími lidské bytosti;

b) poskytovaly rady ohledně etických problémů v klinickém prostředí;

c) hodnotily vědecký a technologický vývoj, formulovat doporučení a přispívat k přípravě pokynů k otázkám v oblasti působnosti tohoto prohlášení;

d) podporovaly diskusi, vzdělávání a informovanost veřejnosti o bioetice a zapojení do ní.

Článek 20 – Hodnocení a řízení rizik

Mělo by být podporováno vhodné hodnocení a adekvátní řízení rizik souvisejících s medicínou, vědami o životě a souvisejícími technologiemi.

* * *

A kdo to dočetl až sem, dozví se, že Česká lékařská komora pod vedením Kubka svým nátlakem na očkování a výkřiky o povinném očkování

 • porušuje Helsinskou deklaraci Světové lékařské asociace, jejímž je členem,(https://www.wma.net/who-we-are/members/?letter=C)
 • porušuje svůj vlastní Etický kodex.

HELSINSKÁ DEKLARACE SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ ASOCIACE PRO LÉKAŘE ZABÝVAJÍCÍ SE MEDICÍNSKÝM VÝZKUMEM NA ČLOVĚKU

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-426-version1-helsinska_deklarace.pdf

3. Ženevská deklarace Světové lékařské asociace zavazuje lékaře slovy: “Zdraví mého pacienta bude mým nejpřednějším zájmem,” a v Mezinárodním kodexu lékařské etiky se prohlašuje: “při poskytování zdravotní péče, která by mohla oslabit fyzický nebo duševní stav pacienta, bude lékař postupovat vždy pouze s ohledem na zájem tohoto pacienta”.

13. Návrh a provádění každého výzkumného postupu, do něhož jsou zapojeny lidské bytosti, musí být jasně formulován ve výzkumném protokolu. Tento protokol by měl být předložen k posouzení, připomínkám a pokynům a tam, kde je to vhodné ke schválení zvláště ustanovené etické komisi, která musí být nezávislá na řešiteli projektu, sponzorovi a na jakékoli další možnosti ovlivňování.

Pozn. Lékařská komoro, kam se vám poděla Etická komise?

16. Každému medicínskému výzkumnému projektu, do kterého jsou zapojeny lidské bytosti, musí předcházet pečlivé zhodnocení předpokládaných rizik a zátěže, jakož i očekávaného prospěchu pro pacienta nebo pro jiné osoby. To předem nevylučuje, aby do lékařského výzkumu byli zapojeni zdraví dobrovolníci. Návrh a výsledky těchto výzkumných studií musí být veřejně dostupné a prospěch osoby, která je subjektem výzkumu, musí vždy převážit zájem vědy a společnosti.

18. Medicínský výzkum na člověku by měl být prováděn pouze tehdy, jestliže význam cíle výzkumu převažuje nad riziky a zátěží spojenou s tímto výzkumem. To je důležité zejména v případě, když jsou do výzkumné studie zapojeni zdraví dobrovolníci .

23. Při získávání informovaného souhlasu pacienta k účasti na výzkumném projektu se musí lékař zvlášť pečlivě přesvědčit, zda pokusná osoba není vzhledem k lékaři v závislém postavení nebo zda souhlas nebyl získán pod nátlakem.

Pozn. Vážení lékaři, přestaňte, prosím, lidem vnucovat experimentální očkování proti Covid-19 a vezměte v úvahu, zda lidé, které očkujete, nejsou k tomuto kroku donuceni nátlakovou a diskriminační politikou Babišovy vlády.

27. Jak autoři tak vydavatelé jsou povinni dodržovat etické normy. Při publikaci výsledků výzkumu jsou výzkumní pracovníci povinni dodržovat jejich správnost (přesnost). Publikovány nebo jinak zpřístupněny veřejnosti by měly být jak negativní tak pozitivní výsledky výzkumu. V publikaci by měly být deklarovány vedle zdrojů financování projektu, institucionální příslušnost řešitele, tak jakákoli možnost střetu zájmů. Zprávy o výsledcích výzkumu, které nerespektují principy této Deklarace by se neměly přijímat pro publikování.

Etický kodex České lékařské komory

https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/eticky-kodex-ceske-lekarske-komory/

Obecné zásady

§ 1

(1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince.

(2) Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení …

(4) Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích nezávislý a odpovědný.

(14) Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta.

Lékař a výkon povolání

§ 2

(1) Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho zákonného zástupce).

(5) Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí.

Pozn. Vážení lékaři, prosím, respektujte své kolegy, kteří s experimentální vakcinací veřejnosti nesouhlasí.

(13) Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů.

(15) Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských témat na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se však vzdát individuálně cílených lékařských rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch.

!!!(17) Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných biologických zkouškách, za podmínek dodržení Helsinské konvence a Norimberského kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud pacienta nepoškozuje.

Pozn. Vážení lékaři, k očkování proti Covid-19 používáte experimentální genetické vakcíny, jejichž klinické studie nebyly ukončeny a jejichž dlouhodobé účinky budou známy cca za 10 let. To znamená, že tyto vakcíny neprošly dostatečnými biologickými zkouškami. V mnoha případech tyto vakcíny pacienty poškozují. Jejich aplikace veřejnosti, natož dětem, mladistvým a těhotným ženám odporuje lékařské etice a dobré praxi.

Lékař a nemocný

§ 3

(3) Lékař se má vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti za své zdraví.

Pozn. Vážení lékaři, přestaňte, prosím, lidem vnucovat experimentální očkování proti Covid-19.

MARU

 

Sdílet: