29. 11. 2023

INFOKURÝR

INFORMACE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

A je to venku! Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si nechalo patentovat rekombinantní vakcínu…

A je to venku! Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si nechalo patentovat rekombinantní vakcínu proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče! Údajná konspirace je znovu potvrzena jako realita a odborná studie z roku 2018 varuje před zdravotními hrozbami, pokud nanočástice grafenu proniknou do potravního řetězce a dostanou se do lidského těla! Číňané si technologii grafenových vakcín na bázi rekombinantních virů patentovali jen v Číně, protože v USA a v Evropě již utajené grafenové patenty vlastní vakcinační lobby!

Naše redakce dnes byla upozorněna na zásadní přelom v oblasti využití grafenu a jeho oxidů pro vakcinační použití. Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si totiž nechalo patentovat rekombinantní vakcínu proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče. Patent byl podán 27. září 2020 a publikován byl 15. ledna 2021. Patentová přihláška [1] je podána s platností na území Číny a vzhledem k tomu, o jak důležitý jde patent, je opravdu zajímavé, že přihláška nebyla podána ani v EU, ani v USA. A pro to existuje jediné vysvětlení.

Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie

V těchto zemích již drží grafenové patenty jiné společnosti, které mají tyto trhy obsazené, takže Čína se svým patentem zůstává pouze v Číně. Co je však důležité, to je zveřejnění tohoto patentu. Mnoho farmaceutických společnost v USA využívá na utajení svých postupů výroby několik různých oddělených patentů, které se podávají samostatně, odděleně, aby nebylo možné zjistit, co z těchto oddělených patentů má dohromady vzniknout. Čínský institut ovšem přímo natvrdo svůj patent nazval jako Rekombinantní vakcína proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče a všechno je tak naprosto jasné a nelze tudíž cemperizovat tyto informace a označovat je za konspirace, protože od tohoto okamžiku je to venku.

Čína si nechala patentovat první grafenovou vakcínu proti koronaviru

V abstraktu patentu se uvádí, že vynález patří do oblasti nanomateriálů a biomedicíny a týká se vakcíny, zejména vývoje rekombinantní nanovakcíny proti koronaviru 2019-nCoV. Vynález rovněž zahrnuje způsob přípravy vakcíny a použití vakcíny při pokusech na zvířatech. Nová koronavirová vakcína obsahuje grafen oxid, karnosin, CpG a RBD nového koronaviru; vazba karnosinu, CpG a RBD neocoronaviru na páteř grafen oxidu; kódující sekvence CpG je uvedena jako SEQ ID NO 1; nová RBD koronaviru se týká nové oblasti vazby na proteinový receptor koronaviru, která může vytvářet specifické protilátky ve vysokém titru zaměřené na RBD v těle myši a poskytuje silnou podporu pro prevenci a léčbu nového koronaviru.

Čína je leaderem v oblasti vývoje grafenových technologií

Podle výzkumu vakcín proti koronavirům, jako je SARS a MERS, je hlavním cílovým bodem stávající vakcíny proti koronavirům protein S koronaviru. Vakcíny musí vyvolat nejen humorální a buněčnou imunitní odpověď, ale také slizniční imunitní odpověď, a pomocí adjuvans vyvolat vyvážené dráhy Th1 a Th2, aby vznikly skutečně účinné vakcíny. V současné době se výzkum více vakcín proti SARS a MERS zaměřuje především na virové vektorové vakcíny a subjednotkové vakcíny.

A velké množství výzkumů ukazuje, že potíž SARS a MERS spočívá v tom, že nelze stimulovat tvorbu dlouhodobé paměti B buněk, dlouhodobé paměťové buňky u vyléčených pacientů se SARS a MERS mohou vydržet pouze 2-3 roky, imunologickou paměť nelze vytvořit a vývoj vakcíny selhává a v současné době vstupuje do fáze klinického výzkumu ve světě pouze 6 potenciálních vakcín proti koronavirům, ale žádná účinná vakcína není schválena k uvedení na trh.

Grafen a rekombinantní virus

Vynález popisuje zcela novou metodu vývoje vakcín založenou na materiálu oxidu grafenu, který slouží jako rámec pro vkládání molekul CpG a rekombinantních proteinů. Na základě této technické platformy je připravena nová nanokorunová vakcína kombinací rekombinantního proteinu oblasti RBD proteinu Spike viru SAR-CoV-2. Připravená nano-nová korunová vakcína má silnější imunogenicitu v pokusech na myších a může vytvářet protilátky ve vysokém titru.

Jednotlivé verze grafenu a jeho oxidů

V jednom aspektu vynález poskytuje koronavirovou vakcínu obsahující oxid grafenu, karnosin, CpG a RBD. V preferovaném provedení vynálezu se vakcína nazývá GO-Car-karnosin-CpG-RBD vakcína. Oxid grafenu (GO) je oxid grafenu a po oxidaci se na oxidu grafenu zvýší funkční skupiny obsahující kyslík, takže oxid grafenu je aktivnější než grafen. Například hydroxylové skupiny a epoxidové skupiny jsou na monolitu oxidu grafenu rozmístěny náhodně, zatímco karboxylové skupiny a karbonylové skupiny jsou zavedeny na okraji monolitu. Běžné komerční produkty oxidu grafenu jsou ve formě prášku, vloček a roztoků a mají hnědožlutou barvu.

Vakcína má za úkol použít grafen jako provokačně úspěšný mechanismus na vytvoření tlumících látek autoimunitní odezvy. Skoro to vypadá jako vakcína, ale je to něco jiného… Deus Ex…

Karnosin, známý pod vědeckým názvem β -alanyl-L-histidin, je krystalická pevná látka složená z dipeptidu sestávajícího ze dvou aminokyselin, β -alaninu a L-histidinu. Karnosin má silnou antioxidační schopnost a dokáže vychytávat reaktivní kyslíkové spektrum (ROS) a alfa-beta nenasycené aldehydy, které vznikají nadměrnou oxidací mastných kyselin v buněčných membránách během oxidačního stresu. Motivy CpG mají účinek aktivace imunitního systému organismu a mohou být použity jako adjuvans. Přednostně je kódovací sekvence CpG uvedena jako SEQ ID NO 1. RBD (spike receptor binding domain), konkrétně koronavirový protein (S protein) Receptor Binding Domain (RBD) v tomto vynálezu.

Vysvětlení velikostí grafitových a grafenových mikro a nanočástic

Vynález zavádí technickou platformu pro přípravu vakcíny z rekombinantních proteinů v nanoformě, která je schopna rychle excitovat lidský imunitní systém a může rychle produkovat velké množství preventivních vakcín po potvrzení infekčních virů. Technická platforma plně využívá vlastnosti, že povrch oxidu grafenu je opatřen COOH, hydroxylovými a dalšími skupinami, a využívá interakce mezi vazbami pi-pi k sestavení screeningového rekombinantního proteinu RBD, molekul CpG a karnosinu dohromady pro přípravu nanorekombinantní proteinové vakcíny založené na oxidu grafenu jako kostře.

Vakcína může stimulovat organismus k tvorbě neutralizační protilátky RBD (neutralizuje tzv. autoimunitní poplach) ve vysokém titru zaměřené na SAR-CoV-2 a vytváří technický základ pro prevenci a léčbu koronavirové infekce a budoucích rozsáhlých epidemií podobného typu. V dalším aspektu poskytuje vynález použití vakcíny GO-Car-carnosine-CpG-RBD, konkrétně použití vakcíny GO-Car-carnosine-CpG-RBD při přípravě léku pro prevenci nového koronaviru.

Tolik citace z patentové přihlášky.

Studie z roku 2018 obsahuje šokující pokus, kterým vědci pomocí grafenu vyvolali v myších plicích regulérní zápal plic, jako kdyby plíce napadl virus. Jenže, místo viru to byl oxid grafenu!

Jenže, to zdaleka není všechno. Již v roce 2018 se objevila vědecká studie [2] s názvem “Posuzování bezpečnosti materiálů na bázi grafenu: Zaměření na lidské zdraví a životní prostředí a ve studii se zmiňují závažná zdravotní rizika. Za citaci stojí především následující úsek, který pojednává o účincích nanočástic oxidu grafenu na plíce myší a jejich respirační systém.

Oxidované deriváty grafenu byly rovněž zkoumány z hlediska jejich potenciálního vlivu na plíce. Myším byly intratracheálně vpraveny listy grafenových oxidů (dále jen GO) v nanoměřítku (příčný rozměr: 10-800 nm, 1-2 vrstvy) a jejich vliv na plíce byl hodnocen v různých časových bodech od 1 dne až po 3 měsíce. Zánět se objevil již 1. den, přičemž v závislosti na dávce došlo k náboru imunitních buněk včetně neutrofilů a ke známkám akutního poškození plic. Vrchol reakce byl pozorován po 2 dnech a do 7. dne se vrátil na úroveň blízkou, ale stále vyšší než kontrolní.

Makrofágy s materiálem se začaly objevovat v plicních řezech 7. den a byly v plicích přítomny ještě 3 měsíce, ačkoli pokles černé barvy plic od 1. dne do 90. dne naznačoval probíhající proces očisty. Plicní účinky plátů GO rozptýlených ve vodě (0,5-2 nm/1 nm) byly porovnány s účinky grafenových nano-plátů (dále jen GNP) rozptýlených ve vodě (1,2-5 nm/1-5 nm) nebo v 2% pluronu F108 ve vodě (1,2-5 nm/1-5 nm). Zvířata vystavená GO vykazovala silný plicní zánět, ale žádné známky fibrózy. Naproti tomu GNPs byly méně zánětlivé, což se dále minimalizovalo, pokud byly GNPs dobře rozptýleny pomocí blokového kopolymeru pluronu.

Autoři naznačili, že k plicní toxicitě grafenu přispívá především jeho oxidace, což je v rozporu s předchozí studií, v níž byly myším i.p. aplikovány koloidně stabilní disperze jednovrstvého GO (<500 nm) bez známek zánětu nebo tvorby granulomů na peritoneálním mezotelu. Myším byly jednorázově intratracheálně podány buď pláty GO (boční rozměr: 2-3 μm, tloušťka: 1-2 nm, poměr C/O: 1,4), nebo pláty rGO (boční rozměr: 1-2 μm, tloušťka: 1-2 nm, poměr C/O: 8,5). 166) Pláty GO vyvolaly silný příliv neutrofilů při 18, 54 a 162 μg/myš, 1 a 3 dny po expozici. To bylo doprovázeno plicní reakcí akutní fáze.

Naproti tomu pláty redukovaných GO (dále jen rGO) vyvolaly výrazně menší influx neutrofilů a ten byl statisticky významně zvýšen pouze při 162 μg/myš. Všechny tři úrovně dávek však vyvolaly statisticky významně zvýšený influx neutrofilů po 90 dnech po expozici. Jako srovnávací částice byly zařazeny nanočástice sazí “Printex 90”, které mají specifický povrch BET podobný studovaným plátům rGO. Zánětlivá reakce na rGO listy byla nižší nebo podobná reakci na saze, zatímco 1. a 3. den byla zánětlivá reakce na GO listy silnější než zánětlivá reakce na saze.

Kromě toho bylo zjištěno poškození DNA v buňkách tekutiny BAL jak u GO, tak u fólií rGO, zatímco v plicní nebo jaterní tkáni nebyla pozorována žádná genotoxicita. To je zajímavé, protože to kontrastuje s předchozími výsledky získanými in vitro pro stejné materiály GO a rGO za použití myší epiteliální buněčné linie plic FE1. Je zřejmé, že buňky plicního epitelu FE1 se velmi liší od buněk BAL (tj. směs imunitně kompetentních buněk) a tento jednoduchý rozdíl by mohl vysvětlit rozpor mezi oběma studiemi. Podobné genotoxické účinky však byly zaznamenány u některých vícestěnných uhlíkových nanotrubiček. Na druhou stranu byla prokázána degradace GBM in vitro a in vivo a nedávná studie neprokázala žádnou genotoxicitu u plicních buněk vystavených degradačním produktům po rozkladu GO.

Co když lidé nekončí v nemocnicích s virem, ale s grafenem v plicích?

Studie grafenových oxidů byla prováděna na myších a překvapivě popisuje proces propuknutí zápalu plic stejně, jako probíhal u lidí minulý rok po údajné nákaze koronavirem. Studie de facto naznačuje, že lidé nemuseli vůbec být nakaženi virem SARS-Cov-2, ale jejich plíce byly napadeny nanočásticemi grafenu. Vyvolání zápalu plic u myší pouhým vložením oxidů grafenu do plic je naprosto děsivým zjištěním, že k tomuto zánětu plic nedojde vlivem viru, ale prostě prudkou autoimunitní reakcí na pláty oxidů grafenu v nanometrickém spektru, tedy o velikosti nanočástic, které se snadno vdechnou i přes roušky nebo respirátor.

Stárnutím se grafen uvolňuje z výrobků a může se dostat do půdy anebo do vzduchu. Člověk grafen potom vdechne, spolkne v jídle, nebo se mu dostane do těla kůží

Před několika týdny volal jeden posluchač do pořadu Alexe Jonese a barvitě mu popsal, jak letadla rozsypávají nad americkými městy z vaků nanočástice grafenu a všechny zemřelé osoby jsou z nemocnic odváženy pryč, prý údajně na patologické rozbory, i když ale každá nemocnice má vlastní patologii, takže převozy zemřelých na jiné patologie nedávají smysl. Podle Alexe Jonese jsou těla odvážena právě proto, aby nemohly proběhnout pitvy v nemocnicích, protože po otevření hrudníku by to patolog okamžitě spatřil: Černé plíce zemřelého člověka, ale v nich by nenašel žádný virus, pouze miliardy nanočástic oxidů grafenu, které roztrhaly svými ostrými hranami plicní buňky, viz. snímky o několik odstavců níže ze zmíněné studie pořízené elektronovým mikroskopem.

Magnetismus je vedlejším potvrzením grafenu v těle, ale vakcíny nemusí být jediný zdroj

Mnoho lidí se diví, proč mají magnetické ruce a paže po očkování. Ano, je to kvůli ferromagnetickým látkám a oxidu grafenu. Ale poslední údaje z USA ukazují, že to ani už nemusí být jenom z vakcín, ale prostě ze vzduchu. Čínský patent do toho ale vnáší světlo, protože vysvětluje, proč současné vakcíny prakticky nefungují, protože ani nemohou.

Ty západní vakcíny totiž bojují s jakýmsi virem, ale skutečné účinné “vakcíny” budou jen ty, které budou na bázi oxidů grafenu vyvolávat dlouhodobou odpověď imunitního systému řízenou cestou, aby imunitní systém přestal vyvolávat na grafen autoimunitní reakci a prostě aby si na přítomnost grafenu tělo zvyklo. Grafenové vakcíny tak budou mít za úkol naučit imunitní systém, aby nereagoval prudce na pláty grafenového oxidu, aby grafen mohl v lidském těle natrvalo zůstat. Člověk se tak stane natrvalo magnetickým, ale to není to hlavní. Natrvalo bude jeho tělo v elektromagnetickém poli, resp. při průchodu polem, vyvolávat unikátní magnetickou hysterézi na magnetografu. Bude to trvalé biologické ID člověka.

Grafen v lidské tkáni, pod elektronovým mikroskopem

A navíc, působením na grafen pomocí elektromagnetických vln a vysokých frekvencí půjde modifikovat chování člověka. Speciálně upravené grafenové pláty lze v nanometrickém spekru vyrobit tak, aby se přichytily právě v mozku. Tam potom oxidy grafenu budou reagovat na elektromagnetické pole a frekvence. Dálkově půjde lidi vypínat a zapínat, tedy jednotlivé neurální dráhy a úseky v neocortexu.

Jedinou chybou, proč to ještě nefunguje všude, je prudká toxicita grafenu a jeho oxidů, na což lidé reagují prudkým zápalem plic a případně smrtí. Jakmile ale vznikne “vakcína“, která naučí imunitní systém neútočit na pláty grafenu v plicích a v jiných orgánech, potom globalisté budou triumfovat. Uchopí moc nad celou planetou a celým obyvatelstvem planety. Budou lidi řídit přes emitory (nejen) 5G sítí jako loutky na dálkové ovládání.

Jsme svědky splynutí člověka a technologie za pomoci tlumících látek jako v Deus Ex?

Ještě jedna zajímavá věc a postřeh. Pokud hrajete PC hry, určitě vám něco říká hra Deus Ex, kde se jedná o pokročilou technickou společnost, kde si lidé vylepšují svá těla umělými orgány a stávají se z nich augmentovaní lidé, tedy vylepšení lidé. Jenže, je to za hrozivou cenu. Na umělé orgány, paže, nohy a další umělé části z kovů a plastů útočí imunitní systém a vyvolává augmentovaným lidem bolest, která je dohání k šílenství a sebevraždám. Aby se tomu zabránilo, největší výrobce augmentovaných orgánů vyrobí drogu, která dočasně potlačuje autoimunitní reakci a lidem se žije dobře. Stávají se však plně závislými na této látce, takže korporace nad těmito lidmi má veškerou moc.

Grafen ve vzorku tkáně z myších plic. Grafen způsobil těžký zápal plic a rozpad plicní buňky

Když se nad tím zamyslíte, že Čína si právě patentovala grafenovou vakcínu, aby lidé neměli bolesti a neumírali kvůli tomu, že jejich autoimunitní systém útočí na oxidy grafenu v těle, tak si najednou uvědomujeme, že hra Deus Ex toto vlastně v předstihu předpověděla.

Lidé mají v těle umělé prvky, na které vzniká autoimunitní reakce, takže někdo musí přijít s grafenovou vakcínou, která na určitý čas autoimunitní reakci organismu na grafen potlačí. A kdo ovládne světové 5G sítě, ten se stane vládcem nad všemi lidmi. Takže, proč v roce 2019 vypukla na povel Donalda Trumpa hysterie proti čínské Huawei? No, přece kvůli tomu, aby tyto sítě na dálková ovládání lidí neovládala Čína, která je ve vývoji grafenových technologií, soudě i podle tohoto posledního patentu,  absolutně nejdále. Najednou to do sebe zapadá, že? A je to příliš sci-fi? Je to přehnané? Na to si odpovězte sami.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

 

Sdílet: